fbpx

De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden Farm Firm

ALGEMEEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen FARM FIRM en de klant geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant kennis genomen heeft en die prevaleren op gebeurlijke algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.
 2. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De op de website of offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.Verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling.
 1. FARM FIRM behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig de prijzen te wijzigen in functie van de inflatie en/of kostenstijging van de goederen, grondstoffen, transport, brandstof, arbeid, toename belastingen en taksen en schommelingen van de wisselkoers (niet limitatieve lijst).
 2. De overeenkomsten komen slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging door FARM FIRM.
 3. Gedane bestellingen kunnen niet worden gewijzigd, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FARM FIRM.
 4. Bij annulering van de bestelling door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden gelijk aan 50% van de bestelling, met een minimum van 250 EUR en onverminderd het recht van FARM FIRM om de werkelijke schade in rekening te brengen indien deze de forfaitaire schadevergoeding zou overstijgen. Bij annulering van de bestelling minder dan 24u voor de aanvang van het programma of een no-show blijft het overeengekomen bedrag integraal verschuldigd inclusief de eventuele catering en drankenforfaits.
 5. In geval van overmacht wordt FARM FIRM ontheven van iedere aansprakelijkheid en behoudt zij zich het recht voor alle overeenkomsten en bestellingen op te schorten c.q. op te zeggen, zonder enig recht op schadeloosstelling ten behoeve van de klant. Gevallen van overmacht zijn o.m. (niet limitatief) oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, besmettelijke dierziekten, staking, transportstoornissen, …
 6. FARM FIRM kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden geacht voor eventuele ongevallen, van welke aard ook dewelke zich zouden voordoen gedurende één van de door haar aangeboden activiteiten.
 7. De facturen van FARM FIRM zijn betaalbaar op de vervaldag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn ad. 8%. Daarenboven zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% op het factuurbedrag.
 8. Iedere deelbetaling zal eerst worden toegerekend op de kosten, dan op de intresten en voor het eventuele saldo op de hoofdsom.
 9. Om in aanmerking te worden genomen, dienen de facturen geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven.
 10. Eventuele klachten aangaande geleverde diensten dienen FARM FIRM toe te komen middels aangetekend schrijven uiterlijk acht dagen na de levering van de diensten. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet op.
 11. FARM FIRM behoudt zich het recht voor om zonder rechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en bijkomende zekerheden te stellen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om bij het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 12. FARM FIRM is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij heeft tevens het recht om foto’s of afbeeldingen te publiceren op haar website of op platformen voor sociale media.
 13. De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene en onderstaande bijzondere voorwaarden brengen geenszins de ongeldigheid van de overeenkomst of andere bepaling van de overige bepalingen met zich mee.
 14. Op iedere overeenkomst tussen FARM FIRM en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd om kennis te nemen van het geschil. FARM FIRM behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de klant zijn/haar woonplaats / maatschappelijke zetel heeft.

Bijzondere voorwaarden Bumperball

 

 1. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn tevens integraal van toepassing op de overeenkomsten met BUMPERBALL.BE/ FARM FIRM in zoverre ze niet strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden. Ingeval van strijdigheid genieten deze bijzondere voorwaarden voorrang.
 2. Overeenkomsten komen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging of (begin van) feitelijke uitvoering van de verhuur. De huurder of diens gemachtigde is verplicht bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. De huurder zal op eerste verzoek kopie van diens paspoort overmaken.
 3. Betaling dient te geschieden hetzij vooraf de levering van de verhuurde goederen middels overschrijving op de rekening van BUMPERBALL.BE/ FARM FIRM, hetzij ten tijde van de ophaling van de verhuurde goederen bij BUMPERBALL.BE/ FARM FIRM. Bij niet tijdige betaling zijn de voorziene kosten en intresten, zoals vermeld in art. 9 van de algemene voorwaarden, integraal verschuldigd.
 4. BUMPERBALL.BE/FARM FIRM behoudt zich her recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers voor het gebruik van de bumperballen te beoordelen, binnen het kader van haar dienstverlening en desgevallend te weigeren.
 5. BUMPERBALL.BE/FARM FIRM behoudt zich het recht voor om desgevallend een waarborgsom te vragen als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
 6. Ingeval van annulering door de huurder zijn de annuleringstermijnen en -kosten conform art. 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.
 7. De verhuurde objecten blijven te allen tijde eigendom van BUMPERBALL.BE/ FARM FIRM en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van BUMPERBALL.BE/ FARM FIRM.
 8. Ingeval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikname te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen onmiddellijk aan BUMPERBALL.BE kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waaraan de huurder geacht wordt het verhuurde goed zonder gebreken te hebben ontvangen en waardoor hij aansprakelijk zal worden geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de gehuurde goederen.
 9. De huurder is verplicht het verhuurde goed te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. Hij dient als een goed huisvader zorg te dragen voor de verhuurde goederen. Het verhuurde goed dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij het verhuurde goed ontvangen heeft. Gebrekkige reiniging kan aanleiding geven tot gedeeltelijke afhouding van de waarborgsom. De hiernavolgende tarieven worden gehanteerd : € 4,00/ bal bij ongereinigd retourneren, € 50,00 bij een klein schadegeval, € 200,00 bij een groot schadegeval. Onverminderd voorgaande behoudt BUMPERBALL.BE / FARM FIRM zich het recht voor de werkelijke schade te begroten en in rekening te brengen.
 10. BUMPERBALL.BE./FARM FIRM is enkel aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde goed in zoverre deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde goed en het gevolg is van opzet of grove schuld van BUMPERBALL.BE/FARM FIRM. Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen e.a. Een eventuele vergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van BUMPERBALL.BE/FARM FIRM en de door de verzekering gedane uitkering.
 11. Ingeval van beschadiging (al dan niet opzettelijk) aan het verhuurde goed kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade. De hoogte van de waarborgsom is geen limiet. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, blijft de huurder gehouden tot betaling van het saldo.
 12. Aan de verhuurde goederen mogen geen bewerkingen worden verricht zoals lijmen, lassen, schilderen, spijkeren, … ( niet limitatieve opsomming) op straffe van vergoeding van de werkelijk vastgestelde schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 13. Indien het gehuurde goed niet op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip wordt afgeleverd bij BUMPERBALL.BE/FARM FIRM, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden als de initiële huurovereenkomst tot en met de dag dat het gehuurde goed wordt afgeleverd bij de verhuurder. BUMPERBALL.BE / FARM FIRM zich het recht voor om desgevallend de werkelijke waarde per bal (ca. 500,00 €) aan te rekenen en op te eisen van de huurder.
 14. BUMBERBALL.BE /FARM FIRM is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de huurovereenkomst. Het gebruik van de bumperballen geschiedt op eigen risico.
 15. BUMPERBALL.BE / FARM FIRM behoudt zich het recht voor om, tengevolge slechte weersomstandigheden dewelke nadelig zijn voor de verhuurde goederen, de huurovereenkomst op te schorten zonder enig recht op schadeloosstelling van de huurder

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Toch?

Duidelijkheid

We houden er van om alles goed in kaart te brengen en met elkaar te communiceren. Helder zijn voor elkaar vermijdt misverstanden en werkt het plezierigst.

Gratis eBook

7 tips voor een geslaagd teamevenement

Laat je e-mailadres achter en ontvang ons gratis eBook: 7 tips voor een geslaagd teamevenement