• De kleine lettertjes

  A. Algemene bepalingen

   

  1.       Algemeen

   

  1.1.   Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle afspraken, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen die aangegaan worden tussen de BV Farm Connect, met zetel gevestigd te 3950 Bocholt, Jennenstraat 28, met ondernemingsnummer 0733.696.320 (hierna genoemd “Farm Connect”),  en de wederpartij (hierna gezamenlijk genoemd “partijen”) en worden door de wederpartij aanvaard door het enkele feit van het aangaan van een samenwerking met Farm Connect.

  1.2. Van deze algemene voorwaarden kan enkel  worden afgeweken mits schriftelijk akkoord van Farm Connect. Eventuele wijzigingen in afspraken en/of nadere aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Farm Connect zijn bevestigd.

  1.3. De toepassing van algemene voorwaarden die van de wederpartij of van een derde uitgaan, wordt uitgesloten, ook indien Farm Connect deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

  1.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zijn, brengt dit niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.

   

  2.       Prijs en betaling

   

  2.1. Elke samenwerking tussen partijen is gesloten aan de prijs/vergoeding zoals vermeld op de offerte en/of zoals overeengekomen per overeenkomst. Farm Connect heeft het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen naar aanleiding van objectieve omstandigheden buiten de wil van Farm Connect om die deze prijzen kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, de wijziging van belastingen, accijnzen, grondstoffen, aankoopkosten etc.) en om eventuele typfouten in of met betrekking tot prijsopgaves te allen tijde te corrigeren.

  2.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW en kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders voorzien door Farm Connect.

  2.3. Facturen vanwege Farm Connect zijn betaalbaar per overschrijving op de zetel van Farm Connect. Zij dienen betaald te worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  2.4. Indien een factuur niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, zal de wederpartij een eerste herinnering krijgen. Indien de factuur 14 dagen na deze herinnering nog niet betaald is, is de wederpartij van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 30,00 EUR (tenzij het factuurbedrag lager is dan € 150. In dit geval is de forfaitaire schadevergoeding beperkt tot € 20). Bovendien is op het niet-betaalde bedrag van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op het verzenden van de eerste herinnering.

  2.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Farm Connect het recht om zonder enige ingebrekestelling haar prestaties op te schorten tot alle openstaande en opeisbare facturen integraal zijn betaald, de wederpartij de deelname aan de geboekte activiteit te ontzeggen en/of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit onverminderd haar recht om integrale schadeloosstelling te vorderen.

  2.6. Indien de wederpartij een factuur van Farm Connect wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk te doen binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Alle protesten dienen gericht te worden aan de zetel van Farm Connect.

   

  3.       Aansprakelijkheid

   

  3.1. De wederpartij erkent op de hoogte te zijn en aanvaardt dat Farm Connect als franchisegever optreedt en hierbij enkel instaat voor de administratie en promotie met betrekking tot de FarmFun-activiteiten en FarmFun-franchise, doch dat de eigenlijke uitvoering van de FarmFun-activiteiten bij de lokale franchisenemer rust, bij wie de geboekte FarmFun-activiteit zal worden uitgevoerd. De wederpartij aanvaardt bijgevolg dat Farm Connect niet aansprakelijk is en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, van welke aard dan ook (zoals onder meer doch niet beperkt tot ongevallen, vertraging in uitvoering, annulering), opgelopen door de wederpartij bij de lokale FarmFun-franchisenemer. Farm Connect zal enkel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor directe, bewezen schade als gevolg van opzet en/of een grove fout in haar hoofde of die van haar aangestelden. In elk geval zal een eventuele schadevergoeding in dergelijk geval verschuldigd door Farm Connect beperkt zijn tot de bedragen betaald aan Farm Connect in het kader van de betreffende FarmFun-activiteit.

  3.2. Farm Connect is enkel belast met een inspanningsverbintenis. Zij verbindt zich ertoe naar best vermogen alle nodige inspanningen te leveren tot nakoming van haar aangegane verbintenissen.

  3.3.   Farm Connect kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht (zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, storingen in de dienstverlening van providers, dierziekten, pandemie of epidemie, extreme weersomstandigheden etc.). In dergelijk geval heeft Farm Connect het recht om, op eigen initiatief en/of in samenspraak met de wederpartij, de geboekte FarmFun-activiteiten te annuleren dan wel uit te stellen, zonder enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn.

  3.4. De wederpartij wordt geacht de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

   

  4.       Intellectuele eigendom

   

  Farm Connect is en blijft enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan FarmFun(-activiteiten), in de ruimste zin. Op geen enkel ogenblik kunnen deze intellectuele eigendomsrechten beschouwd worden als zijnde overgedragen aan de wederpartij.

   

  5.      Varia en geschillenregeling

   

  5.1. De wederpartij mag zijn rechten en verplichtingen onder de met Farm Connect afgesloten samenwerking niet overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Farm Connect.

  5.2. Indien Farm Connect de uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden niet opeist, houdt dit geen verzaking in hoofde van Farm Connect in aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling .

  5.3. Deze algemene voorwaarden en alle afspraken tussen Farm Connect en de wederpartij zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen partijen zal exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

  5.4. Farm Connect behoudt het recht om een “administratie fee” aan te rekenen aan klanten die vragen om extra administratieve handelingen om onze factuur in hun systeem te krijgen. Deze kost hangt af van de tijdsbesteding met betrekking tot deze handeling, met een minimum van €50.

  De wederpartij zal steeds de eindverantwoordelijkheid dragen om de juistheid van dergelijke boeking te controleren.

   

  6.         Boeking

   

  6.1. De opdrachtgever kan een FarmFun-activiteit boeken via de reservatietool op de website www.farmfun.be

  6.2. Een overeenkomst met Farm Connect komt maar tot stand nadat de opdrachtgever de offerte afgeleverd door Farm Connect schriftelijk heeft aanvaard, tenzij in geval van een andere schriftelijke afspraak met Farm Connect.

  6.3. Alle offertes en prijsopgaven, in welke vorm ook, vervallen indien deze niet binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf hun datum schriftelijk voor akkoord worden bevestigd door de opdrachtgever, tenzij anders aangeduid. Aan offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

  6.4. Farm Connect zal, na aanvaarding van de offerte, een voorschot ten belope van 50% van het totaalbedrag factureren aan de opdrachtgever. De overige 50% van het totaalbedrag, evenals bijkomende kosten gemaakt tijdens de FarmFun-activiteit, wordt aan de opdrachtgever gefactureerd binnen een korte termijn nadat de FarmFun-activiteit heeft plaatsgevonden.

  De opdrachtgever is verplicht het voorschot integraal te betalen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte FarmFun-activiteit staat ingepland. Bij niet-tijdige betaling in deze zin kan Farm Connect de door de opdrachtgever geboekte FarmFun-activiteiten opschorten dan wel annuleren, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. In dergelijk geval kan Farm Connect bovendien een schadevergoeding aanrekenen overeenkomstig artikel 8 van huidige bijzondere bepalingen.

   

  7.         Uitvoering

   

  7.1. De opdrachtgever zal de praktische informatie en gegevens die door Farm Connect wordt opgevraagd in het kader van een boeking correct meedelen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de doorgifte van nieuwe en/of nuttige informatie in het kader van (de uitvoering van) de boeking, de geboekte FarmFun-activiteiten en/of catering.

  7.2. De opdrachtgever zal bij de boeking het verwachte aantal deelnemers meedelen. De opdrachtgever zal ten laatste 72 uur voor aanvang van FarmFun-activiteit het definitief aantal deelnemers dat zal deelnemen aan de activiteit schriftelijk meedelen aan Farm Connect. In geval van een verminderd aantal deelnemers ten opzichte van het oorspronkelijk gecommuniceerde aantal, zal deze vermindering in rekening worden gebracht op de eindfactuur. De omvang van deze vermindering zal bepaald worden door Farm Connect, rekening houdend met het verminderd aantal deelnemers, de reeds gemaakte kosten en het gefactureerde bedrag, en zal aan de opdrachtgever schriftelijk gecommuniceerd worden voorafgaand aan de eindfactuur. Het doorgeven van een verminderd aantal deelnemers binnen 72 uur voor de geplande activiteit zal geen recht geven op een vermindering van het eindtotaal, ongeacht de reden die er voor ingeroepen wordt.

  8. Annulering of verplaatsing van een boeking

   

  8.1.   Elke annulering van geboekte FarmFun-activiteiten door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Indien de opdrachtgever een geboekte FarmFun-activiteit wenst te annuleren (meer dan) negentig (90) dagen voorafgaand aan de activiteit, kan dit kosteloos. Farm Connect zal in dergelijk geval het eventueel reeds betaalde voorschot integraal terugbetalen. In geval van annulering door de opdrachtgever tussen de negentig (90) en veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte FarmFun-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 10% van de verschuldigde totaalprijs, zoals berekend door Farm Connect, met een minimum van 50,00 EUR, excl. btw. Farm Connect zal desgevallend het reeds betaalde voorschot met afhouding van 10% - en een minimum van 50,00 EUR excl. btw - van de totaalprijs terugbetalen. In geval van annulering door de opdrachtgever minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte FarmFun-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 50% van de verschuldigde totaalprijs.

  Indien de opdrachtgever en/of (een deel van) haar deelnemers op datum van de geboekte FarmFun-activiteit niet opdagen, is de opdrachtgever een annuleringskost verschuldigd van 50% van de verschuldigde totaalprijs.

  8.2. De opdrachtgever kan een geboekte FarmFun-activiteit kosteloos verplaatsen naar een latere datum met een maximum van 12 maanden na de oorspronkelijk voorziene datum en/of andere FarmFun-vestiging. Indien de opdrachtgever dit doet minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte FarmFun-activiteit is ingepland, is de opdrachtgever een verplaatsingskost verschuldigd van 10% van de verschuldigde totaalprijs, met een minimum van 50,00 EUR.

  Bovendien lopen de annuleringstermijnen zoals vermeld in artikel 8.1. steeds t.o.v. de oorspronkelijk voorziene datum van de activiteit. Het verplaatsen van een activiteit doet geen nieuwe annuleringstermijnen lopen.

  8.3. Farm Connect kan afstand doen van hogervermelde kosten/forfaitaire schadevergoedingen ingeval de verplaatsing of annulering een gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de wil liggen van de opdrachtgever, op voorwaarde dat de opdrachtgever de door Farm Connect gevraagde verantwoordingsstukken van deze omstandigheden kan voorleggen. De beoordeling van deze uitzonderlijke omstandigheden en de eventuele kwijtschelding komt enkel en alleen toe aan Farm Connect.

  Annuleren verplaatsen noshow

  9. Portretrecht en gebruik van gegevens

   

  9.1. Deelname aan een FarmFun-activiteit impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers met betrekking tot het portretrecht van tijdens de activiteit gemaakte foto’s en/of opnames. De gemaakte foto’s en/of opnames kunnen verspreid worden door Farm Connect via media voor commerciële doeleinden in het kader van de franchise en worden tevens per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op diens verzoek. De opdrachtgever die de offerte met Farm Connect formeel aanvaardt, doet door deze aanvaarding tevens uitdrukkelijk afstand van zijn portretrechten.

  9.2. Zo de opdrachtgever de opdracht aanvaardt namens de andere deelnemers zal de opdrachtgever als enige verantwoordelijk zijn voor de uitdrukkelijke afstand van de portretrechten van alle deelnemers voor wie de opdrachtgever de offerte aanvaardt en vrijwaart de opdrachtgever Farm Connect uitdrukkelijk voor enige aanspraken vanwege een of meer van deze deelnemers, dit in de breedst mogelijke interpretatie.

  B. Bijzondere voorwaarden Bumperball verhuur

  1. Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn tevens integraal van toepassing op de overeenkomsten met de verhuurder in zoverre ze niet strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden. Ingeval van strijdigheid genieten deze bijzondere voorwaarden voorrang.

  2. Overeenkomsten komen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging of (begin van) feitelijke uitvoering van de verhuur. De huurder of diens gemachtigde is verplicht bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. De huurder zal op eerste verzoek kopie van diens paspoort overmaken.

  3. Betaling dient te geschieden hetzij vooraf de levering van de verhuurde goederen middels overschrijving op de rekening van de verhuurder hetzij ten tijde van de ophaling van de verhuurde goederen bij de verhuurder. Bij niet tijdige betaling zijn de voorziene kosten en intresten, zoals vermeld in art. 2 van de algemene voorwaarden, integraal verschuldigd.

  4. De verhuurder behoudt zich her recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers voor het gebruik van de bumperballen te beoordelen, binnen het kader van haar dienstverlening en desgevallend te weigeren.

  5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om desgevallend een waarborgsom te vragen als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

  6. Ingeval van annulering door de huurder zijn de annuleringstermijnen en -kosten conform art. 3 van de algemene voorwaarden van toepassing.

  7. De verhuurde objecten blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

  8. Ingeval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikname te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waaraan de huurder geacht wordt het verhuurde goed zonder gebreken te hebben ontvangen en waardoor hij aansprakelijk zal worden geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de gehuurde goederen.

  9. De huurder is verplicht het verhuurde goed te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. Hij dient als een goed huisvader zorg te dragen voor de verhuurde goederen. Het verhuurde goed dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij het verhuurde goed ontvangen heeft. Gebrekkige reiniging kan aanleiding geven tot gedeeltelijke afhouding van de waarborgsom. De hiernavolgende tarieven worden gehanteerd : € 4,00/ bal bij ongereinigd retourneren, € 50,00 bij een klein schadegeval, € 200,00 bij een groot schadegeval. Onverminderd voorgaande behoudt de verhuurder zich het recht voor de werkelijke schade te begroten en in rekening te brengen.

  10. De verhuurder is enkel aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde goed in zoverre deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde goed en het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder.  Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen e.a. Een eventuele vergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de verhuurder en de door de verzekering gedane uitkering.

  11. Ingeval van beschadiging (al dan niet opzettelijk) aan het verhuurde goed kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade. De hoogte van de waarborgsom is geen limiet. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, blijft de huurder gehouden tot betaling van het saldo.

  12. Aan de verhuurde goederen mogen geen bewerkingen worden verricht zoals lijmen, lassen, schilderen, spijkeren, … ( niet limitatieve opsomming) op straffe van vergoeding van de werkelijk vastgestelde schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

  13. Indien het gehuurde goed niet op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip wordt afgeleverd bij de verhuurder, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden als de initiële huurovereenkomst tot en met de dag dat het gehuurde goed wordt afgeleverd bij de verhuurder. de verhuurder zich het recht voor om desgevallend de werkelijke waarde per bal (ca. 500,00 €) aan te rekenen en op te eisen van de huurder.

  14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de huurovereenkomst. Het gebruik van de bumperballen geschiedt op eigen risico.

  15. De verhuurder behoudt zich het recht voor om, tengevolge slechte weersomstandigheden dewelke nadelig zijn voor de verhuurde goederen, de huurovereenkomst op te schorten zonder enig recht op schadeloosstelling van de huurder