• Privacyverklaring

  Farm Connect BV, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt (hierna genoemd: Farm Connect), hecht veel belang aan uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking. Farm Connect volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’. Voorts zal Farm Connect er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan alle overige toepasselijke regelgeving die wordt uitgevaardigd in uitvoering van de GDPR.

  In deze Privacy Statement zal Farm Connect:

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;

  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;

  • verduidelijken of en met wie deze gegevens worden gedeeld;

  • u informeren op welke wijze u uw  rechten als betrokkene kan uitoefenen.

   

  1. De verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Farm Connect.

  De verantwoordelijke inzake security en privacy bij Farm Connect kan gecontacteerd worden door het verzenden van een e-mail naar info@farmfun.be.

   

  2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

  Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

  Farm Connect verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Farm Connect, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

  Het gaat hierbij o.a. over uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

   

  3. Hoe, waarom en op basis van welke grondslag verwerkt Farm Connect uw gegevens?

  Farm Connect verwerkt en gebruikt deze persoonsgegevens om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken. Hieronder dient o.a. begrepen te worden:

  • het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (bv. het leveren van de gevraagde informatie, diensten of publicaties);
  • het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
  • het implementeren van marketingstrategieën (bv. het beheren en verbeteren van de website);
  • het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten (bv. statistische analyses).

  Deze verwerking door Farm Connect gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

  • toestemming van de klant/betrokkene;
  • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Farm Connect, o.a. het verzekeren van de continuïteit van de werkzaamheden.

  Farm Connect zorgt naar best vermogen voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Farm Connect als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

  In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Farm Connect er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

  Voorts zal Farm Connect er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

  Op deze manier tracht Farm Connect een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

  De klant/betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Farm Connect te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst.

  Indien de klant/betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Farm Connect de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

  De verzamelde persoonsgegevens zullen door Farm Connect gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

   

  4. Met wie worden uw gegevens gedeeld en worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?

  In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de klant of indien dit nodig is om een dienst te kunnen leveren.

  Verder worden deze gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Farm Connect, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Farm Connect betrokken is in een geschil met de klant, om de veiligheid van de producten en diensten te garanderen of om de (eigendoms)rechten van Farm Connect te beschermen.

  Farm Link zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land, gelegen buiten de EU, of een internationale organisatie.

   

  5. Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

  Farm Link voorziet dat betrokkenen de hierna vermelde rechten kunnen uitoefenen:

  • recht op inzage in diens persoonsgegevens;
  • recht op rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens;
  • recht op wissen van persoonsgegevens;
  • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
  • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

  U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

  Voormelde rechten kunnen uitgeoefend worden door het verzenden van een e-mail naar info@farmfun.be. Om zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller, dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij de aanvraag te voegen.

  Farm Connect zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

   

  6. Welke cookies worden er gebruikt?

  Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van farmfun.be zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

  Functionele cookies
  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je onze website op een prettige manier kunt gebruiken en snel is.

  Analytische cookies
  Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van onze website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren.

  Cookies verwijderen of uitschakelen
  De functionele cookies van farmfun.be verdwijnen automatisch als je je browser sluit. Andere cookies blijven langer staan, maar kun je via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Maar let wel op: het kan zijn dat de website dan minder goed te gebruiken is.

   

  7. Slotbepalingen

  Deze Privacy Statement wordt op regelmatige basis bijgewerkt , zonder u hierover voorafgaand  te informeren.

  Indien bepalingen uit deze Privacy Statement onverenigbaar zouden zijn met bepalingen uit een overeenkomst die werd gesloten tussen Farm Connect en de klant, zullen de bepalingen uit de overeenkomst steeds voorrang hebben.

  Als de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van de GDPR, kan hij/zij hieromtrent een klant indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.