• Onze Koe-le aanbrengbonus
   

  1.        Organisatie

  De actie “Onze Koe-le aanbrengbonus” wordt georganiseerd door Farm Connect BV, met ondernemingsnummer BE0733.696.320 en maatschappelijke zetel te Jennenstraat 28, 3950 Bocholt, hierna genoemd Farm Fun. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Farm Fun.
  Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

   

  2.        Verloop van de wedstrijd

  Fase 1: Boeken van een teambuilding

  Door jouw enthousiasme heb je iemand anders ertoe aangezet om een teambuilding bij Farm Fun te Velp te boeken. Farmtastisch! Jij bent nu officieel onze Farmbassadeur.

  Fase 2: Invullen van een beknopte vragenlijst

  Van zodra je gebruik wenst te maken van de actie, kan deze zich op de website registreren. Hierbij dient een korte vragenlijst ingevuld te worden zodat we over de nodige informatie van de deelnemer beschikken. Het betreft onder andere:

  -            Naam en voornaam

  -            Adres

  -            E-mailadres

  -            Telefoonnummer

  -            Rekeningnummer waarop de storting mag gebeuren

  -            De gegevens van de boeker van de teambuilding. We moeten jouw registratie kunnen linken aan een geboekte (of nog te boeken) teambuilding dus zorg zeker voor de juiste contactgegevens van de boeker

  o   Naam en voornaam

  o   Telefoonnummer

  o   E-mailadres

  De registratie op de website mag plaatvinden voor de boeking van de teambuilding tot 2 weken na de reservatie. Zijn er meer dan 14 dagen gepasseerd sinds de boeking, dan is jouw registratie nietig.

  Fase 3: Plaatsvinden van de teambuilding

  Per groep (kudde) die komt dankzij jouw enthousiasme, ontvang je € 50 die rechtstreeks op jouw rekening gestort wordt. De storting gebeurt na het plaatsvinden van het event van de boeking. Hou hier dus rekening mee: vindt het event pas plaats over 10 maanden, zal ook de € 50 pas over 10 maanden op je rekening gestort worden. Wijzigt intussen tijd je rekeningnummer, dan dien je dit door te geven.

  Indien de teambuilding wordt geannuleerd, vervalt ook het recht op de aanbrengbonus.

  Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt.

   

  3.        Periode

  De actie vindt plaats tussen 01/05/2024 en 30/06/2025. Binnen deze periode dient de teambuilding geboekt te worden op een Nederlandse vestiging om recht te hebben op deze tussenkomst.

   

  4.        Wie kan er deelnemen

  De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  -            Bij de start van de actie (01/05/2024) minstens 18 jaar is

  -            Woonachtig is in Nederland

  -            Particulier zijn

  -            Beschikken over een Belgisch of Nederlandse bankrekening

  Uitgesloten van deelname zijn:

  -            Medewerkers van Farm Fun, ook spelbegeleiders, zelfstandige of ZZP’s die de afgelopen 3 jaar spelbegeleider zijn geweest bij een Farm Fun vestiging, noch bij de hoofdzetel, noch bij 1 van de vestigingen

  Farm Fun kan te allen tijde een persoon van deelname uitsluiten in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

   

  5.        Aansprakelijkheid

  Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website op www.farmfun.nl/wedstrijd. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

  Druk-, spel- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

  Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.
  De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator.

   

  6.        Verwerking persoonsgegevens

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke.
  De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

  De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement.
  Na het bekendmaken van de winnaar worden de persoonsgegevens vernietigd.
  Er zal een optie bestaan om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van FarmFun, dan worden de persoonsgegevens niet vernietigd, maar zal dit gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal.
  Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende handelaar.

  Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om:
  contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij over u beschikken;

  eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijks) hebt verstrekt, te corrigeren;
  uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze;
  de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken;
  uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
  Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e- mail een verzoek in te dienen bij onze DPO, FarmFun via info@farmfun.be met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht.
  Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

  Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van ons privacy beleid kunt u terecht op onze website via https://farmfun.nl/privacyverklaring.

   

   

   

  7.        Slotbepalingen

  Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan.
  Op deze wedstrijd is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter die exclusief bevoegd is.

  De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

  Dit reglement werd opgesteld op 06/03/2024.


  Bij vragen kan u steeds terecht bij FarmFun via info@farmfun.be.