• WEDSTRIJDREGLEMENT BV FARM CONNECT

  WEDSTRIJD FARMFUN VELP

  Algemeen

  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BV Farm Connect, met ondernemingsnummer 0733.696.320 en maatschappelijke zetel te Jennenstraat 28, 3950 Bocholt.

  Hierna de Organisator genoemd.

  Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op de wedstrijd gezamenlijk georganiseerd door de Organisator onder de naam ‘Wedstrijd FarmFun Velp'.
  De wedstrijd begint op 10/07/2023 en eindigt wanneer alle prijzen zijn verloot.

  Deelname

  Elke organisatie dat zijn hoofdzetel in Nederland heeft, mag in naam van zijn organisatie aan de wedstrijd deelnemen (hierna ‘deelnemer’). Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximum 1 deelname per bedrijf.
  Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt.
  De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. De Organisator kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld. De Organisator behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen.

  Wedstrijdvoorwaarden

  Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  Invullen en verzenden van hun inzending voor de wedstrijd op de website via www.farmfun.nl/wedstrijd.

  Wedstrijdverloop

  Fase 1: Invullen en verzenden van de inzending voor de wedstrijd op de website via www.farmfun.nl/wedstrijd.

  Elk bedrijf, organisatie, vzw... dat in België gevestigd is kan (één keer) deelnemen aan de Wedstrijd FarmFun Velp. Wanneer één bedrijf meerdere keren een inzending plaatst, zal enkel en alleen de eerste inzending worden meegenomen in de wedstrijd, de andere zullen ongeldig worden verklaard. Er werd door de Organisator een video gemaakt, waarbij elk bedrijf moet aangeven hoeveel koeien hij ziet in de video. Verder geeft elke deelnemer extra (contact)gegevens mee zoals het e-mailadres van de contactpersoon.

  Fase 2: Draaien aan het online prijzenrad

  Nadat de deelnemer het juiste antwoord heeft gegeven in fase 1, wordt hij doorgeleid naar een prijzenrad. Het prijzenrad bevat 6 prijzen:

  VIP-rondleiding bij de boerderij
  Gratis ontbijt
  Gratis bubbels voor elke deelnemer
  Extra activiteit: bumperball
  10% korting
  Gratis teambuilding t.w.v. €450, excl. BTW (hoofdprijs)
  De deelnemer kan enkel aan het online rad draaien als hij de bedrijfsnaam heeft opgegeven van het deelnemende bedrijf.

  De prijzen moeten binnen 4 weken verzilverd worden, dit gebeurt door de winnaar een mail te laten sturen naar patrick@farmfun.be waarbij ze ook hun telefoonnummer moeten doorgeven. Hierna kan de Organisator contact opnemen met de deelnemer om de gewonnen prijs verder te bespreken.

  De voorwaarde van het verzilveren van elke prijs is dat er een teambuilding wordt geboekt vanaf een minimum van 10 personen.

  Per e-mailadres wordt er slechts één stem meegenomen voor de bepaling van de winnaar van de FarmFun-wedstrijd. 

  De beslissing tot aanduiding van de winnaars is definitief. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Organisator BV Farm Connect staat in voor de organisatie van de prijzen, in samenspraak met de winnaar.

  Correspondentie

  Behoudens anders gesteld in dit reglement wordt over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefonisch contact), niet tijdens de wedstrijd, noch erna.

  Aansprakelijkheid

  Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website op www.farmfun.nl/wedstrijd. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

  Druk-, spel- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

  Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.
  De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator.

  Verwerking persoonsgegevens

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke.
  De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

  De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement.
  Na het bekendmaken van de winnaar worden de persoonsgegevens vernietigd.
  Er zal een optie bestaan om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van FarmFun, dan worden de persoonsgegevens niet vernietigd, maar zal dit gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal.
  Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende handelaar.

  Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om:
  contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij over u beschikken;

  eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijks) hebt verstrekt, te corrigeren;
  uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze;
  de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken;
  uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
  Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e- mail een verzoek in te dienen bij onze DPO, FarmFun via info@farmfun.be met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht.
  Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

  Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van ons privacy beleid kunt u terecht op onze website via https://farmfun.nl/privacyverklaring.

  Slotbepalingen

  Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan.
  Op deze wedstrijd is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter die exclusief bevoegd is.

  De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

  Dit reglement werd opgesteld op 06/07/2023.


  Bij vragen kan u steeds terecht bij FarmFun via info@farmfun.be.